De algemene voorwaarden op deze pagina en ons privacy beleid zijn bedoeld om ons en ook u te beschermen. Wanneer u www.dutchgirlsonwheels.nl gebruikt en u een activiteit boekt of een boeking, bestelling bij ons plaatst via onze website, gaat u akkoord met elk van deze voorwaarden.

We kunnen de voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken, kom regelmatig terug om updates of wijzigingen te zien. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons een e-mail sturen naar info@dutchgirlsonwheels.nl

Informatie over ons

Dutchgirls on Wheels is een bedrijf geregistreerd in Nederland;

Ons geregistreerde adres is;
• Hagedoornweg 14, 1871 SE, Schoorl, Nederland
• KvK-nummer: 34343333
• Btw-identificatienummer: NL 1847.33.510 B02 • Bank ASN: NL42 ASNB 8832818175

Dutchgirls on Wheels en het Dutchgirls on Wheels – logo zijn handelsmerken van Dutchgirls on Wheels

Definities

 • Onderneming (Dutchgirls on Wheels): de partij waar de opdrachtgever/deelnemer/consument de overeenkomst mee aangaat en de aanbieder van de producten en/of diensten en tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Diensten: De door de onderneming te verlenen diensten. Vaak zijn dit activiteiten: een training, les, (groeps) rit, event, clinic, cursus of reis. De activiteit kan een dag of meerdaags zijn. Op een activiteit zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Reisdienst: een reis dienst in de zin van artikel 7:500 onder a van het Burgerlijk Wetboek. (Zonder hieraan rechten te kunnen ontlenen betreffen dit samengevat: accommodatie voor overnachting, personenvervoer, auto/motorhuur en overige toeristische diensten.)
 • Pakketreis: iedere combinatie van tenminste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis, die tenminste 24 uur beslaat of een overnachting omvat, voor zover dit een pakketreis in de zin van artikel 7:500 sub b BW vormt.
 • Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Cursist of deelnemer: iedere persoon die deelneemt aan of gebruik maakt van een dienst en daarmee akkoord gaat met de algemene voorwaarden van en een overeenkomst aangaat met Dutchgirls on Wheels.
 • Opdrachtgever: de natuurlijkpersoon die, of een bedrijf of rechtspersoon dat, een opdracht verstrekt aan Dutchgirls on Wheels, en daarmee akkoord gaat met de algemene voorwaarden van en een overeenkomst aangaat met Dutchgirls on Wheels.
 • Adverteerder: de natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die met Dutchgirls on Wheels een overeenkomst voor (bijvoorbeeld affiliatie) marketing aan gaat.
 • Dag: kalenderdag, 24 uur.
 • Terrein: het grondstuk in beheer van of in gebruik door de onderneming, met inbegrip van de bebouwing en installaties.
 • Huisregels: Het geheel aan regels ter regeling van de orde en veiligheid bij de dienstverleningen op het terrein.
 • Hulppersonen: iedere niet-ondergeschikte die in opdracht van de onderneming werkzaamheden verricht, waaronder externe dienstverleners die in opdracht van de onderneming diensten aan de opdrachtgever of deelnemer leveren.
 • Duurtransactie: overeenkomst op afstand m.b.t. een reeks van producten en / of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid, zoals bijvoorbeeld een abonnement voor coaching en training.
 • Duurzame gegevens drager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  Bedenktijd: de termijn waar binnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 • Overeenkomst: Overeenkomst kan zowel zijn een overeenkomst op afstand of een fysiek (schriftelijk of mondeling) gesloten overeenkomst zijn.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruikgemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte of fysiek zijn samengekomen.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, ofwel voorwaarden van Dutchgirls on Wheels
 • Website: Het online platform ofwel de website www.dutchgirlsonwheels.nl
 • Schriftelijk: zowel schriftelijke communicatie via papier of via e-mail. Digitale berichten via Whatsapp, sms, sociale media of soortgelijke dienst vallen daar niet onder.

Artikelen

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, alle aanbiedingen, offertes en op elke overeenkomst tussen Dutchgirls on Wheels en de opdrachtgever / deelnemer / consument.

1.2 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Dutchgirls on Wheels, of door het feitelijk gebruik maken van onze website, een dienst, of door het (aan)betalen van de verschuldigde prijs. De deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het ondertekenen van een deelnameformulier, of door het betreden van het terrein, of door het feitelijk gebruik maken van een dienst. Een consument aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het gebruik maken van onze website en / of het kopen van producten of goederen van Dutchgirls on Wheels

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever, deelnemer en/of consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze voorwaarden kan door Dutchgirls on Wheels worden afgeweken in het aanbod. Afwijkingen dient schriftelijk te geschieden. De specifieke bepalingen in het aanbod hebben voorrang op deze voorwaarden. Afwijking van artikelen die de aansprakelijkheid of aansprakelijkheidsbeperking van Dutchgirls on Wheels beïnvloeden, zijn slechts geldig indien deze afwijking expliciet, schriftelijk en door de directie van Dutchgirls on Wheels is aangeboden of bevestigd.

1.4 De opdrachtgever die andere deelnemers inschrijft, verplicht zich deze voorwaarden indien mogelijk voor de inschrijving en uiterlijk voor aanvang van de dienst aan die deelnemer(s) bekend te maken. Opdrachtgever vrijwaart de onderneming voor de gevolgen van het niet of niet tijdig bekend maken van de voorwaarden aan de deelnemer.

1.5 Dutchgirls on Wheels draagt er zorg voor dat de opdrachtgever kennis kan nemen van deze voorwaarden door ze gemakkelijk toegankelijk te maken op de website van de onderneming, of door deze toe te zenden, óf door te zorgen dat op een andere door de wet voorgeschreven wijze kennis kan worden genomen.

1.6 Wanneer een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

1.7 In het geval van strijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en een overeenkomst gesloten tussen een deelnemer / opdrachtgever / consument en Dutchgirls on Wheels, dan heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

Artikel 2 – Het aanbod

2.1 De aangeboden diensten omvatten enkel hetgeen in de offertes en publicaties van de onderneming uitdrukkelijk is omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens de onderneming verstrekte informatie. Informatie in publicaties van hulppersonen zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de onderneming.

2.2 Ieder aanbod geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid van de aangeboden diensten.
Alle offertes en aanbiedingen door de Dutchgirls on Wheels zijn herroepbaar en vrijblijvend en kunnen ook na aanvaarding door de opdrachtgever onverwijld en in ieder geval tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door de onderneming.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.3 Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever en / of consument mogelijk te maken. Dutchgirls on Wheels is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

2.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de deelnemer / opdrachtgever / consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

2.5 Kennelijke fouten (feitelijke onjuistheden of vergissingen) in het aanbod, fouten op sociale mediakanalen of in ander promotiemateriaal van Dutchgirls on Wheels binden de onderneming niet en hieraan kan de opdrachtgever of deelnemer geen rechten ontlenen. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de opdrachtgever navraag te doen. 

Dutchgirls on Wheels kan niet worden gehouden aan voorlichtings- of promotiemateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven. Elke aanprijzing van Dutchgirls on Wheels is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met Dutchgirls on Wheels aan te gaan.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (ook e-mail of via internet) een aanbod van Dutchgirls on Wheels aanvaardt of een boeking plaatst. De opdrachtgever ontvangt van Dutchgirls on Wheels binnen 7 dagen een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

3.2 Voor de opdrachtgever / deelnemer geldt geen herroepingstermijn, tenzij er een dwingendrechtelijke herroepingstermijn van toepassing is. Diensten van onderneming vallen onder vrijetijdsbesteding waarvoor een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.

3.3 De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties omtrent voorwaarden van Dutchgirls on Wheels. Dutchgirls on Wheels zal hierin vermelden welke activiteiten en diensten zijn inbegrepen, welk minimumaantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag (of percentage als voorschot) betaald moet worden.

3.4 De opdrachtgever (of hoofdboeker) die namens een ander of meerdere personen een overeenkomst aangaat met Dutchgirls on Wheels is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien. In het geval van een overeenkomst of boeking voor een groep moet de opdrachtgever direct de actuele contactgegevens van alle deelnemers (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) schriftelijk doorgeven.

De opdrachtgever dient de deelnemer volledig te informeren over de afgenomen diensten, verstrekte informatie en de van toepassing zijnde voorwaarden en huisregels.

3.5 De opdrachtgever en / of deelnemer is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of deelnemers aan Dutchgirls on Wheels of diens hulppersoon te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een vloeiend en veilig verloop van de activiteit. Deze verplichting geldt vooral, maar niet uitsluitend, voor relevante medische en fysieke of geestelijke omstandigheden / aandoeningen.

3.6 De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om toestemming voor verwerking door de onderneming van de voor de zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bijzondere persoonsgegevens (zoals voedselallergieën en andere noodzakelijke medische gegevens) van deelnemers te verkrijgen. De opdrachtgever vrijwaart de onderneming voor alle aanspraken en schades die volgen door het niet naleven van deze verplichtingen.

3.7 Bij boekingen van een minderjarige deelnemer moet de inschrijving voorzien zijn van een handtekening van een ouder of voogd. Indien de opdrachtgever reserveert of boekt voor minderjarige deelnemer is de opdrachtgever verantwoordelijk om de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de minderjarige deelnemer volledig te informeren over de afgenomen diensten, verstrekte informatie en de van toepassing zijnde voorwaarden en huisregels.

De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om toestemming voor deelname te verkrijgen van de wettelijk vertegenwoordiger(s). De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om toestemming voor verwerking door de onderneming van de voor de zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bijzondere persoonsgegevens (zoals voedselallergieën en andere noodzakelijke medische gegevens) te verkrijgen. De opdrachtgever vrijwaart de Dutchgirls on Wheels voor alle aanspraken en schades die volgen door het niet naleven van deze verplichtingen.

3.8. Indien opdrachtgever een verandering van management of eigenaar ondergaat (een faillissement of surseance hieronder begrepen), heeft Dutchgirls on Wheels het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 4 – Prijs, prijswijziging en borg

4.1 De prijs in offertes, facturen en publicaties van Dutchgirls on Wheels is inclusief btw en exclusief toeristenbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Dutchgirls on Wheels is vrij om tijdelijke arrangementen of activiteiten (tijdelijk) tegen een speciale prijs aan te bieden. Die prijs is niet van toepassing op eerder geplaatste boekingen.

4.2 Indien de prijs leeftijdsafhankelijk is, is de leeftijd op de dag van de dienst bepalend.

4.3 De onderneming heeft het recht om voor aanvang van de dienst de prijs te verhogen in verband met prijsstijgingen van de diensten van hulppersonen, toegenomen brandstofkosten, wisselkoersen, verschuldigde belastingen of heffingen van (lokale) overheden of anderszins kosten die niet bekend waren ten tijde van het aanbod.

Voor zover prijzen worden verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de opdrachtgever de bevoegdheid in dat geval de overeenkomst te ontbinden.
Dutchgirls on Wheels is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen. Indien Dutchgirls on Wheels besluit de prijs te verhogen heeft de opdrachtgever het recht de prijswijziging af te wijzen en de overeenkomst te ontbinden.

De opdrachtgever heeft in dat geval recht op teruggave of kwijtschelding van het bedrag van de overeenkomst. Maar geen recht op schadevergoeding.

4.4 Dutchgirls on Wheels kan een borgstelling van zowel de opdrachtgever als de deelnemer verlangen. De onderneming zal dit kenbaar maken voorafgaand aan of bij het sluiten van de overeenkomst. Dutchgirls on Wheels kan hetgeen de opdrachtgever of deelnemer verschuldigd is aan de onderneming, waaronder schade, met de borg verrekenen.
Indien de borg bestaat uit een geldsom zal de borg of het restant daarvan uiterlijk een week nadat de diensten zijn verleend worden teruggestort op de bankrekening van de opdrachtgever of Deelnemer, tenzij binnen die periode de hoogte van de schade nog niet bekend is. De onderneming kan een waarborgsom ook direct na afloop in contanten teruggeven.

Artikel 5 – Betaling en uitblijven van betaling

5.1 Na ontvangst van de factuur dient binnen 14 dagen de verschuldigde (aan)betaling te zijn voldaan door de opdrachtgever. Bij boekingen via onze website dient direct online betaald te worden door opdrachtgever of deelnemer.

5.2 Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt Dutchgirls on Wheels de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij anders is overeengekomen. Er is geen restitutie mogelijk wanneer een deelnemer uit een groep niet of gedeeltelijk deelneemt.

5.3 Het volledige bedrag van de overeenkomst (product of dienst) dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang betaald te zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders vermeld in een offerte of op een factuur van Dutchgirls on Wheels.

5.4 Indien de overeenkomst tot stand komt meer dan 42 dagen voor aanvang van de dienst en het bedrag van de overeenkomst EUR 300 (driehonderd euro) overschrijdt, heeft de opdrachtgever het recht in twee termijnen te betalen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt minimaal 20% van de prijs van de overeenkomst en moet binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet binnen 14 dagen voor aanvang zijn voldaan. 


Boek je binnen 42 dagen voor aanvang en het bedrag van de overeenkomst overschrijdt EUR 300 (driehonderd euro), dan betaal je 100% binnen 14 dagen voor aanvang van de activiteit.

5.5 Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang van de activiteit dient opdrachtgever of deelnemer het volledige bedrag via een elektronische transactie te betalen of op de plaats van vertrek voor de aanvang van de activiteit. Ongeacht de hoogte van het bedrag.

5.6 Indien de opdrachtgever niet betaalt binnen de overeengekomen termijn is de opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.

5.7 De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien deze is aangemaand tot betaling waarbij een betalingstermijn van veertien gehele dagen is gesteld en volledige betaling binnen die termijn is uitgebleven.

De buitengerechtelijke incassokosten worden geheven conform het dan geldende besluit buitengerechtelijke incassokosten.

5.8 Indien de opdrachtgever in verzuim is, kan de onderneming zijn verplichtingen opschorten tot de volledige betaling is ontvangen.

5.9 Indien betaling na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de eerste dienst is betaald, kan de onderneming naar haar keuze de opdrachtgever/deelnemers uitsluiten van deelname of de overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de opdrachtgever in rekening brengen. Bij uitsluiting van deelname blijft de verplichting tot betaling bestaan. Bij annulering zijn de annuleringskosten overeenkomstig Artikel 8 verschuldigd.

5.10 Het bepaalde in dit artikel laat andere rechten van de onderneming onverlet.

Artikel 6 – Informatie en reisdocumenten

6.1 De vermelde duur reis staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld. De duur van de activiteit (bijvoorbeeld een clinic of cursus) staat aangegeven in uren.

6.2 Indien de opdrachtgever of deelnemer wensen kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze wensen zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van de onderneming dat aan de wens tegemoet wordt gekomen. De enkele vermelding als wens of voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

6.3 Indien de opdrachtgever uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan de onderneming als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst. De onderneming dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien.
Wijst Dutchgirls on Wheels het vereiste af dan komt er geen overeenkomst tot stand. Bevestigt de onderneming het ‘vereiste’ dan komt de overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet de onderneming de opdrachtgever een nieuw aanbod.

6.4 Voor aanvang van een activiteit verstrekt Dutchgirls on Wheels de deelnemer een telefoonnummer voor noodgevallen en, indien van toepassing, op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over vervoer, formaliteiten op gezondheidsgebied en documenten die in Nederland of in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn.

6.5 Gelet op het grote belang hiervan, dienen de opdrachtgever en deelnemer de door de onderneming verstrekte algemene informatie hierover bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren.
De opdrachtgever dient voor de boeking van de (pakket) reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum.

6.6 Voor aanvang van een activiteit verstrekt de opdrachtgever/deelnemer Dutchgirls on Wheels de gevraagde persoonlijke (medische of psychische relevante) informatie en, indien van toepassing, de gegevens overeenkomend met die in het geldige paspoort of identiteitsbewijs.

6.7 Tenzij anders is overeengekomen en voor zover van toepassing zal Dutchgirls on Wheels de deelnemer uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de activiteit benodigde tickets, vouchers e.d. toesturen. Indien de opdrachtgever of deelnemer deze 5 dagen voor aanvang van de activiteit nog niet heeft ontvangen, is hij verplicht dit aan Dutchgirls on Wheels te melden.

6.8 Bij een activiteit in het buitenland dient de deelnemer in bezit te zijn van volledige, geldige en juiste documenten die in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn, zoals een paspoort, ID-Kaart visa, bewijzen van inenting, etc. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor controle van de door Dutchgirls on Wheels hierover verschafte informatie.

6.9 Dutchgirls on Wheels is niet aansprakelijk indien de deelnemer niet aan (delen van) de activiteit kan deelnemen wegens het gemis van een benodigd document. Alle gevolgen en voortvloeiende kosten hiervan zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever of deelnemer.

Artikel 7 – Wijzigingen door opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever kan de onderneming schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Het staat de onderneming vrij de wijziging af te wijzen, tenzij dit in een specifiek geval onredelijk is. Het wijzigen van de datum, de vermindering van het aantal personen of de hoeveelheid van het gehuurde wordt gezien als een (deel)annulering.

7.2 Bij wijziging is opdrachtgever de kosten als gevolg van de wijziging en daarnaast EUR 10,- aan administratiekosten verschuldigd.

7.3 Een deelnemer die verhinderd is om aan de activiteit deel te nemen kan zich – na verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtgever – door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:

de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden (waaronder
een passend niveau van rijvaardigheid, doelgroep en fitheid) en de voorwaarden strekkende tot

 1. uitvoering van de overeenkomst;
 2. het verzoek tot in-de-plaats-stelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit, schriftelijk bij
  Dutchgirls on Wheels te worden ingediend,
 3. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het arrangement betrokken dienstverleners verzetten zich
  niet tegen de in-de-plaats-stelling.

Indien er geen sprake is van een pakketreis, is instemming van de onderneming met de indeplaatsstelling vereist.

7.4 De opdrachtgever, deelnemer en degene die de deelnemer vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de prijs, wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 8 – Annulering door opdrachtgever en / of deelnemer

8.1 Opdrachtgever kan de overeengekomen diensten voor aanvang of voor dag van vertrek schriftelijk annuleren.

8.2 Bij annulering zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd aan de onderneming:

 1. tot 56 dagen voor aanvang: 20% van de prijs van de overeenkomst;
 2. vanaf 56 dagen (incl) tot 28 dagen voor aanvang: 50% van de prijs van de overeenkomst;
 3. vanaf 28 dagen (incl) tot 14 dagen voor aanvang: 75% van de prijs van de overeenkomst;
 4. vanaf 14 dagen (incl) voor aanvang: 100% van de prijs van de overeenkomst.

Dit geldt ook indien de opdrachtgever en / of deelnemer zonder te annuleren geen gebruik maakt van de dienst.

8.3 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een schriftelijke bevestiging (e-mail of brief) aan Dutchgirls on Wheels. De datum van ontvangst van de schriftelijke bevestiging door Dutchgirls on Wheels geldt als annuleringsdatum.

8.4 Het wijzigen van de datum, de vermindering van het aantal personen of de hoeveelheid van het gehuurde wordt gezien als een (deel)annulering. Dutchgirls on Wheels kan bij een (deel)annulering – naar haar keuze – in afwijking van lid 2 de betaling van de volledige prijs minus de niet gemaakte kosten als annuleringskosten verlangen. Voor zover er na de (deel)annulering sprake is van inkomsten uit alternatief gebruik van de vrijgekomen capaciteit wordt hier rekening mee gehouden in de hoogte van de annuleringskosten.

8.5 Hetgeen is bepaald in dit artikel laat het bepaalde in artikel 7:509 lid 3 BW onverlet.

Artikel 9 – Aanpassing aan het weer, plaatselijke omstandigheden en de deelnemers

9.1 Alle diensten worden aangeboden onder het voorbehoud dat aanpassing – door Dutchgirls on Wheels of hulppersonen – op grond van weersinvloeden, plaatselijke omstandigheden en de competentie, conditie, medische gesteldheid en ervaring van de deelnemers nodig is. Het risico hiervan (de gevolgen voor de diensten) ligt bij de opdrachtgever en / of deelnemer.

9.2 Onverminderd lid 3 van dit artikel vindt een dienst, al dan niet in aangepaste vorm, in beginsel ook bij slecht weer doorgang.

9.3 Onder niet-veilige omstandigheden wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan: extreme temperaturen, te veel wind, gladheid, (kans op) onweer, te lage of te hoge waterstand, zeer sterke stroming, ernstig beperkt zicht. Het oordeel dat een dienst niet of niet-veilig kan worden uitgevoerd ligt geheel bij de onderneming.

Artikel 10 – Wijzigingen en annulering door Dutchgirls on Wheels

10.1 Bij sommige activiteiten staat in het aanbod een minimumaantal deelnemers vermeld. Als er te weinig deelnemers zijn, heeft Dutchgirls on Wheels het recht de activiteit te annuleren. Opdrachtgever / en of deelnemer heeft in dat geval recht op restitutie van de prijs, maar geen recht op schadevergoeding. In het geval een activiteit geen doorgang kan vinden, wordt deelnemer hiervan uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang op de hoogte gesteld. Onderneming kan een alternatieve datum aanbieden.

10.2 De onderneming kan de overeenkomst wijzigen op grond van gewichtige redenen. Deze wijzigingen deelt de onderneming onverwijld en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mee. Bij wijzigingen die niet zijn gebaseerd op het weer, plaatselijke omstandigheden, de deelnemers (artikel 9) of overmacht (artikel 11) geldt het volgende: de onderneming zal zich inspannen een dienst van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.

10.3 De onderneming kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren op grond van gewichtige redenen. De onderneming deelt de opdrachtgever de annulering en de reden daarvoor onverwijld mee. Bij een annulering door de onderneming die niet is gebaseerd op overmacht (artikel 11) geldt het volgende: indien Dutchgirls on Wheels door voortijdige terugkeer aanzienlijke kosten bespaart, heeft de opdrachtgever / deelnemer recht op zijn deel hiervan.
Indien de oorzaak van de annulering aan opdrachtgever / deelnemer kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van opdrachtgever / deelnemer en blijft de prijs verschuldigd.

10.4 Deelnemers aan een activiteit die niet (uitsluitend) begeleid wordt door Dutchgirls on Wheels zijn zelf verantwoordelijk voor deelname aan het totaalprogramma en eventuele wijziging indien de situatie dat vereist.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 De onderneming is niet aansprakelijk voor en niet gehouden de overeenkomst uit te voeren voor zover nakoming onmogelijk is of onevenredige inspanningen of kosten vergt als gevolg van onvoorziene en onvermijdbare omstandigheden (“overmacht”), zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, pandemie, bedreigende situaties voor de volksgezondheid, stakingen, gesperde straten, gesperde tunnels of bergpassen, gesloten (MTB)gebieden/liften/stranden, gebiedsverboden, vaarverboden, extreme (weer)omstandigheden (inclusief weercode oranje of rood van het KNMI of lokale weerdiensten) en storingen bij softwareleveranciers en telecommunicatienetwerken.
In deze gevallen kan de onderneming de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen en draagt iedere partij zijn eigen schade.

Artikel 12 – Verplichtingen voor de opdrachtgever en / of deelnemer

12.1 De diensten van onderneming kunnen aanzienlijke lichamelijke inspanning, concentratie en technische rijvaardigheden vergen. De deelnemers dienen daarom over voldoende conditie te beschikken en geen lichamelijke of geestelijke (gezondheid)beperkingen te hebben die een risico vormen voor de veiligheid van de deelnemer of anderen. Bij twijfel dient de deelnemer van tevoren met zijn arts te bespreken of de deelnemer veilig kan deelnemen. Daarnaast dient bij twijfel de opdrachtgever / deelnemer hierover overleg te hebben met de onderneming. 


De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende fysieke en geestelijke conditie is om desbetreffende activiteit, of onderdelen van de activiteit, te beoefenen.
Ook tijdens een dienst / activiteit geldt dat de deelnemer bij twijfel aan fysieke of geestelijke conditie of technische rijvaardigheden zelf verantwoordelijk is om twijfel te benoemen aan de onderneming of hulppersoon en eventueel delen van de activiteit dient over te slaan of aangepast uit te voeren.

12.2 De deelnemer (en bij minderjarigen de ouder/voogd) dient voorafgaand aan de deelname de door de onderneming verschafte deelnamekaart te tekenen. Zie ook artikel 3.

12.3 Opdrachtgever en deelnemers zijn verplicht de informatie die Dutchgirls on Wheels verstrekt in de overeenkomst en over activiteit ruim voorafgaand aan de activiteit door te nemen en de instructies op te volgen. Wanneer er onduidelijkheden bestaan over de overeenkomst of instructies dient de opdrachtgever of deelnemer hierover voorafgaand aan de activiteit met Dutchgirls on Wheels contact op te nemen.

12.4 De opdrachtgever en/of deelnemer is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Dutchgirls on Wheels en hulppersonen van Dutchgirls on Wheels te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een veilig en vlot verloop van de activiteit.

Iedere deelnemer aan activiteiten in, in nabijheid van of op het water dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan Dutchgirls on Wheels.

12.5 Deelnemers zijn tijdens een activiteit verplicht tot het dragen van adequate passende (sport)kleding en beschermende middelen passend bij het terrein en de (te verwachten) weersomstandigheden. Deelnemers zijn tijdens een fietsactiviteit verplicht tot het dragen van een passende, veilige, goed functionerende fietshelm. Bij specifieke activiteiten kan Dutchgirls on Wheels aanvullende eisen aan de fiets, uitrusting of beschermende middelen zoals helm, pedalen en lichaamsprotectie stellen.

Deelnemers dragen zelf zorg voor voldoende eten en drinken tijdens de activiteit, tenzij in de overeenkomst anders is vastgelegd. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een goede, veilige fiets passend bij het terrein van de activiteit. De fiets dienst technisch in orde te zijn, hieronder valt – in elk geval maar niet uitsluitend – goed bandenprofiel, functionerende remmen en een goed werkend schakelsysteem.

12.6 Dutchgirls on Wheels gaat er van uit dat deelnemers een zorgverzekering / basisverzekering hebben. De meeste activiteiten van de onderneming worden gezien als een vorm van een risicosport. De meeste standaard reisverzekeringen dekken deze sporten niet. De opdrachtgever / deelnemer dient voor aanvang van de dienst een aanvullende ziektekostenverzekering en / of adequate reisverzekering voor de deelnemer af te sluiten die de afgenomen diensten dekt. Specifiek geldt dat bij een reis of dienst in het buitenland een verzekering verplicht is die mountainbiken en een eventueel noodzakelijke bergredding of vervoer uit bergachtig gebied dekt.

12.7. De deelnemer dient zich als een redelijk handelend deelnemer te gedragen. De deelnemer is verplicht tot naleving de voorwaarden, huisregels, (veiligheid)instructies, verkeersregels, waarschuwingen en aanwijzingen van Dutchgirls on Wheels of diens hulppersoon.
Bij niet naleving en in het geval een deelnemer overlast veroorzaakt, zichzelf of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, heeft de onderneming het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten. 


Indien een waarschuwing gegeven de omstandigheden van het geval op zijn plaats is, zal eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing worden gegeven voordat wordt overgegaan tot uitsluiting van deelname.
De opdrachtgever of deelnemer heeft geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de deelnemer/opdrachtgever. Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.

12.8 De opdrachtgever en de deelnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gedrag van de deelnemer, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan de opdrachtgever / deelnemer moet worden toegerekend. De opdrachtgever en deelnemer vrijwaren de onderneming van aanspraken van ondergeschikten, hulppersonen of derden voor schade die door de deelnemer is veroorzaakt of aan de deelnemer moet worden toegerekend.

12.9 Bij alle activiteiten dient de deelnemer zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij Dutchgirls on Wheels of diens lokale vertegenwoordiger te vergewissen van het exacte tijdstip en locatie van vertrek.
De gevolgen die voortkomen uit het nalaten hiervan komen geheel voor eigen rekening van de opdrachtgever / deelnemer.

12.10 Door een deelnemer gevonden voorwerpen dienen direct te worden ingeleverd bij vertegenwoordigers van de onderneming. Gevonden voorwerpen die door een deelnemer zijn verloren, dienen door de deelnemer binnen 14 dagen te worden opgehaald.
Op verzoek en voor rekening en risico van de opdrachtgever of deelnemer kunnen voorwerpen worden toegezonden aan de deelnemer, nadat betaling voor de verzendkosten is ontvangen. De onderneming is niet verplicht tot het verzenden van gevonden voorwerpen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van de onderneming

13.1 Met de aangeboden diensten door Dutchgirls on Wheels is een onvermijdbaar (rest)risico op schade, ongevallen en letsel verbonden. Ondanks dat onderneming zich inspant om diensten veilig te laten verlopen, is het risico op schade, overlijden of (ernstig, blijvend) letsel niet uit te sluiten. Deelname is daarom op een eigen risico voor de opdrachtgever en / of deelnemer.

13.2 Elke deelnemer is verplicht voor aanvang van de activiteit te verklaren dat de deelnemer de risico’s van de activiteiten kent en de mogelijke schadelijke gevolgen daarvan heeft geaccepteerd.
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Dutchgirls on Wheels zelf, is Dutchgirls on Wheels niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder ook gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer of andere deelnemers lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de activiteit.

13.3 Dutchgirls on Wheels is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van:

 1. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan deelnemer of opdrachtgever, zoals: – een ontoereikende gezondheid of conditie, – een ontoereikende persoonlijke uitrusting, – onjuist handelen of niet-handelen van de deelnemer, – overschatting van de eigen vermogens, – onzorgvuldig of roekeloos gedrag, – het negeren van instructies, – het niet opvolgen van één of meerdere veiligheidsvoorschriften en / of verkeersregels, – het deelnemen onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of andere verdovende middelen, – het zich bewust of onbewust (laten) indelen in een verkeerde categorie. – het verstrekken van onjuiste informatie over de eigen ervaring of competenties.
 2. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
 3. overmacht.

13.4 Iedere aansprakelijkheid van de onderneming voor schade is beperkt tot driemaal de prijs van de dienst en is beperkt tot het bedrag dat door de Dutchgirls on Wheels afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, vermeerderd met het eigen risico.
In het geval de verzekeraar niet tot uitkering over gaat, de schade niet gedekt wordt onder de verzekering of Dutchgirls on Wheels geen verzekering heeft afgesloten, is de aansprakelijkheid van onderneming beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst. 

13.5 De onderneming is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever of deelnemer die is gedekt door verzekeringen van de opdrachtgever of deelnemer, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

13.6 Verjaringstermijnen, waaronder termijnen betreffende de verjaring van aansprakelijkheid, bedragen één (1) jaar. Vorderingsrechten vervallen na één (1) jaar na beëindigen van overeenkomst. 13.7 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Dutchgirls on Wheels en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid van opdrachtgever of deelnemer

14.1. De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Dutchgirls on Wheels aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van de deelnemer en/of de opdrachtgever, of door deelnemer en/of de opdrachtgever “toegelaten” derden.

Artikel 15 – Huisdieren

15.1 De aanwezigheid van huisdieren is niet toegestaan tijdens de activiteiten of programmaonderdelen, op het terrein en het verblijf van de opdrachtgever, Dutchgirls on Wheels of haar dienstverleners.

15.2 Bij sommige accommodaties of campings zijn bepaalde huisdieren toegestaan onder de door hen gestelde voorwaarden.

15.3 Indien het meenemen van een huisdier wordt toegestaan, dient dit door de hoofdboeker te worden aangemeld bij Dutchgirls on Wheels.
Wij geven dit namens u zo nodig door aan de dienstverleners. Het meenemen van een huisdier kan echter alsnog worden afgewezen. Dutchgirls on Wheels staat niet in voor het verblijf van uw huisdier.

15.4 Niet aangemelde huisdieren zal de toegang tot het terrein worden ontzegd.

15.5 Het meenemen van een huisdier geschiedt geheel op risico van de eigenaar en de hoofdboeker. De eigenaar van het huisdier én de hoofdboeker zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade of letsel dat wordt veroorzaakt door het huisdier.

De hoofdboeker vrijwaart Dutchgirls on Wheels voor alle aanspraken van ondergeschikten, dienstverleners of derden die verband houden met schade veroorzaakt door het huisdier.

15.6 Eigenaren van huisdieren zullen in de regel een verblijf krijgen aangewezen dat vaker voor huisdieren wordt gebruikt. Huisdieren mogen nooit in de slaapkamers of slaapcompartimenten komen. De eigenaren zorgen zelf voor een slaapplek voor het huisdier.

15.7 Ter plaatse kunnen nadere aanwijzingen worden gegeven of aanvullende huisregels worden gesteld. Deze dienen te worden opgevolgd.

15.8 Als het huisdier overlast veroorzaakt kan deze de toegang tot het terrein en/of de accommodatie worden ontzegd.

Artikel 16 – Verhuur, gebruik van materiaal en borg

16.1 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen.

16.2 De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Dutchgirls on Wheels. De deelnemer stelt Dutchgirls on Wheels zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen.

16.3 Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van Dutchgirls on Wheels vereist.

16.4 De bij de onderneming gehuurde materialen kunnen uitsluitend door de onderneming of diens hulppersonen worden uitgereikt en de materialen moeten bij de onderneming geretourneerd worden. 
 De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van Dutchgirls on Wheels en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als redelijkerwijs mogelijk.
Dutchgirls on Wheels is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen. Indien het gehuurde wordt achtergelaten zonder het aan een vertegenwoordiger te overhandigen blijft de opdrachtgever en deelnemer verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het gehuurde.

16.5. Diefstal, verlies en schade dient direct te worden gemeld bij de onderneming, opdrachtgever en deelnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor verlies of diefstal van het gehuurde, schade aan het gehuurde of schade veroorzaakt door of met het gehuurde. Bij verlies, diefstal of onherstelbare beschadiging van het gehuurde, is de winkelverkoopwaarde ter plaatse verschuldigd.

Hiervoor geldt de volgende staffel:

 • materiaal van dit seizoen 100%,
 • 1 seizoen oud 80%,
 • 2 seizoenen oud 60%,
 • 3 of meer seizoenen oud 40% van de winkelverkoopwaarde.

Bij lichte beschadiging zijn onder meer de reparatiekosten verschuldigd. De onderneming is gerechtigd kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van het gehuurde, reparaties, vervanging, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen. De opdrachtgever en deelnemer zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een (reis)verzekering die schade in verband met het materiaal dekt.

16.6 Indien de opdrachtgever of deelnemer het gehuurde niet heeft ingeleverd voor of direct na afloop van de afgesproken huurperiode, geldt dat de onderneming gerechtigd is de reguliere vergoeding voor de aanvullende aangevangen huurperiode én een toeslag van 50% van de totale huurprijs in rekening te brengen.

Indien de onderneming door de overschrijding van de huurperiode eveneens andere klanten een alternatief programma en/of compensatie dient aan te bieden of huurinkomsten misloopt wordt die schade aanvullend in rekening gebracht.

16.7 Tenzij de inhoud van de bepaling zich er niet toe leent, zijn de bepalingen inzake verhuur ook van toepassing op gebruik van het materiaal, de vervoersmiddelen, de accommodatie, het terrein (met inbegrip van de installaties op het terrein) van de onderneming of hulppersonen.

16.8 Dutchgirls on Wheels kan een borgstelling van zowel de opdrachtgever als de deelnemer verlangen. De onderneming zal dit kenbaar maken voorafgaand aan of bij het sluiten van de overeenkomst. Dutchgirls on Wheels kan hetgeen de opdrachtgever of deelnemer verschuldigd is aan de onderneming, waaronder schade, met de borg verrekenen.
Indien de borg bestaat uit een geldsom zal de borg of het restant daarvan uiterlijk een week nadat de diensten zijn verleend worden teruggestort op de bankrekening van de opdrachtgever of deelnemer, tenzij binnen die periode de hoogte van de schade nog niet bekend is. De onderneming kan een waarborgsom ook direct na afloop in contanten teruggeven.

Artikel 17 – Klachten

17.1 Indien de opdrachtgever of deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval tijdens de dienst te melden bij de onderneming of indien aanwezig de plaatselijk vertegenwoordiger zodat een passende oplossing kan worden getroffen. Indien de dienst wordt uitgevoerd door een hulppersoon, dient de klacht ook te worden gemeld bij die uitvoerend dienstverlener.

17.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de dienst schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de onderneming. Heeft de dienst geen doorgang gevonden dan dient de klacht binnen een maand na de oorspronkelijke contractuele aanvangsdatum bij de onderneming ingediend te worden.

17.3 Het niet of niet tijdig melden van de klacht kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van de onderneming door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 18 – Overige bepalingen

18.1 Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken (rechts)personen, kunnen zich jegens de opdrachtgever en deelnemer beroepen op de bepalingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

18.2 Niets van de website, offertes, overeenkomsten, uitingen op sociale media of andere (digitale) informatie die door Dutchgirls on Wheels is opgesteld, mag zonder toestemming van Dutchgirls on Wheels op wat voor manier dan ook openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden.

Artikel 19 – Geschillen

19.1 Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, worden partijen geacht een geldige bepaling te zijn overeengekomen die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

19.2 Alle geschillen tussen Onderneming en opdrachtgever/deelnemer/consument worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar onderneming gevestigd is, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen, die slechts door een van de partijen als geschil worden gezien.

19.3 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing, tenzij dat in strijd is met dwingend recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

PAKKETREIZEN

De hiernavolgende bepalingen zijn enkel van toepassing op door de onderneming samengestelde en aan de opdrachtgever aangeboden pakketreizen.

Indien de bepalingen in dit deel strijdig zijn met bepalingen in het vorige deel hebben deze bepalingen voorrang. De wettelijke bepalingen omtrent pakketreizen vullen dit deel aan.
Waar in dit deel wordt gesproken van opdrachtgever heeft de ‘reiziger’ in de zin van artikel 7:500 onder f BW overeenkomstige rechten en plichten voor zover de onderneming jegens deze reiziger als ‘organisator’ wordt aangemerkt.

VOOR AANVANG VAN DE PAKKETREIS:

Artikel 20 – PRIJSWIJZIGING

In afwijking van artikel 4 geldt:

20.1 De Onderneming heeft het recht om tot 20 dagen voor de dag van aanvang van de Pakketreis de prijs te verhogen in verband met wijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen en in verband met belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Pakketreis betrokken derden.

20.2 De Onderneming kan zich in de Overeenkomst het recht voorbehouden om tot 20 dagen voor de dag van aanvang van de Pakketreis de prijs te verhogen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.

20.3 De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel van de Overeenkomst.

20.4 Indien de verhoging meer dan 8% van de prijs bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen. De Onderneming stelt een redelijke termijn waarbinnen de Opdrachtgever Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging. Wordt de Overeenkomst beëindigd, is er recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen.

20.5 Indien het recht op prijsverhoging of prijswijziging is bedongen, heeft de Opdrachtgever in voorkomend geval het recht op prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag wat de Opdrachtgever op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van 30 euro aan administratiekosten ingehouden.

Artikel 21 – WIJZIGING DOOR DE ONDERNEMING

(voor aanvang) In afwijking van artikel 10.2 geldt:

21.1 De onderneming heeft het recht voor aanvang van de pakketreis eenzijdig de overeenkomst te wijzigen voor zover het onbeduidende wijzigingen betreft en de opdrachtgever schriftelijk en op duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende wijze van de wijzigingen op de hoogte wordt gesteld.

21.2 Indien noodzakelijk kan de onderneming de voornaamste kenmerken van de overeengekomen reisdiensten voor aanvang van de pakketreis ingrijpend wijzigen overeenkomstig artikel 7:508 BW.

Artikel 22 – Annulering door onderneming

In afwijking van artikel 10.2 en 10.3 en 11 geldt:

22.1 De onderneming kan de overeenkomst voor aanvang van de pakketreis annuleren en de opdrachtgever alle voor de pakketreis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn:

a) in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de opdrachtgever van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

 • 20 dagen voor aanvang van de pakketreis bij een pakketreis van meer dan 6 dagen. • 7 dagen voor aanvang van de pakketreis bij een pakketreis van 2 tot 6 dagen.
 • 48 uur voor aanvang van de pakketreis bij een pakketreis van minder dan 2 dagen.

b) ingeval de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

22.2 In de in lid 1 genoemde gevallen betaalt de onderneming reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de opdrachtgever zijn gemaakt voor diensten die buiten de overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Pakketreis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d.

UITVOERING VAN DE PAKKETREIS:

Artikel 23 – VERANTWOORDELIJKHEID

23.1 De Onderneming is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door de Onderneming zelf of door een andere dienstverlener worden uitgevoerd.

23.2 De Onderneming zal de Opdrachtgever informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien de Onderneming niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Opdrachtgever enkel worden geïnformeerd op het bij de Onderneming bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

23.3 De Opdrachtgever dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip en locatie van vertrek te verifiëren.

Artikel 24 – CONFORMITEIT & NON-CONFORMITEIT

24.1 De onderneming dient de overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de publicaties, de overeenkomst en de omstandigheden op de bestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

24.2 De opdrachtgever/deelnemer stelt de reisdienstverlener en de onderneming overeenkomstig artikel 17 [klachten] onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de opdrachtgever/deelnemer heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de overeenkomst opgenomen dienst.

24.3 De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende diensten.

Artikel 25 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In afwijking van artikel 16.2 t/m 16.9 geldt:

25.1 De Opdrachtgever/Deelnemer heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Opdrachtgever/Deelnemer oploopt als gevolg van non -conformiteit, voor zover de non – conformiteit is te wijten aan: a. de Opdrachtgever/Deelnemer; b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de non -conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen; c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

25.2 Iedere aansprakelijkheid van de Onderneming voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade bestaat uit persoonlijk letsel van de Opdrachtgever/Deelnemer of de schade is veroorzaakt door geval van opzet of grove schuld van de Onderneming.

25.3 Indien een internationaal verdrag waarbij de Europese Unie partij is, grenzen stelt aan de voorwaarden waaronder dienstverleners die reisdiensten verlenen die deel uit maken van een pakketreis, schadevergoeding moeten betalen, of aan de hoogte van die schadevergoeding, gelden die grenzen ook voor de Onderneming. Indien een internationaal verdrag waarbij de Europese Unie geen partij is maar Nederland wel, grenzen stelt aan schadevergoedingen die door een dienstverlener moeten worden betaald, gelden die grenzen ook voor de schadevergoeding die door de organisator moet worden betaald.

25.4 De verjaringstermijn voor het indienen van een vordering tot schadevergoeding is twee jaar na afloop van de pakketreis.

25.5 Vorderingsrechten anders dan de vordering tot schadevergoeding vervallen na één jaar na afloop van de pakketreis, tenzij deze beperking niet is toegestaan.

Artikel 26 – HULP EN BIJSTAND

26.1 De onderneming verleent de deelnemer onverwijld hulp en bijstand indien de deelnemer in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de deelnemer te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve invulling van de pakketreis.

26.2 De onderneming brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de opdrachtgever/deelnemer.

Handelsvoorwaarden voor verkoop van producten/goederen

In onze handelsvoorwaarden wordt uitgelegd hoe we uw bestelling, uw rechten en onze plicht jegens u behandelen.

Artikel 27 – Bestellen en betalen

Bestellingen zijn onderhevig aan de vereiste voorraadbeschikbaarheid. Artikelen die u aan uw winkelmandje op de site toevoegt, zijn niet voor u gereserveerd en zijn beschikbaar voor verkoop aan andere klanten die tegelijkertijd op de site browsen. De voorraad wordt voor u gereserveerd zodra u uw bestelling heeft geplaatst en de verkoop is afgerond zodra de bestelling uit ons magazijn is verzonden en u een verzendbevestiging per e-mail ontvangt.

We accepteren betalingen met Visa, MasterCard, American Express, Maestro, Maestro International, Visa Electron, PayPal en Apple Pay. We gebruiken betaalprovider Mollie en PayPal om betalingen te verwerken. Door een bestelling bij ons te plaatsen, erkent u dat we uw persoonlijke informatie en betalingsgegevens met deze providers zullen delen.

Betalingen voor alle bestellingen zijn onderworpen aan fraudecontroles en controles door de kaartuitgever. Door een betaling in te dienen via de site, geeft u toestemming voor dergelijke controles zoals vereist. Voor uw eigen veiligheid moeten de factuurnaam, het adres en het telefoonnummer overeenkomen met die van de betaalkaart wanneer u een creditcard / betaalkaart gebruikt. We behouden ons het recht voor om elke bestelling te annuleren die niet aan deze criteria voldoet.

Door uw bestelling op onze site te plaatsen, bevestigt u dat de creditcard / betaalkaart van u is of dat u de bevoegdheid van de kaarthouder hebt om de betaling uit te voeren.
We behouden ons het recht voor om betalingen en bestellingen te weigeren voor klanten die niet 18 jaar of ouder zijn, of voor elke bestelling naar eigen goeddunken. Als we uw bestelling niet kunnen accepteren, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en zullen we het bedrag dat u aan ons heeft betaald terugstorten.

Goederen kunnen enigszins afwijken van hun foto’s. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren op een apparaat de kleur van de goederen nauwkeurig weerspiegelt.

Artikel 28 – Prijzen

We controleren de prijzen regelmatig op onze website, maar als we ontdekken dat de prijs is veranderd of dat er een prijsfout is opgetreden bij het ontvangen van uw bestelling, zullen we contact met u opnemen en vragen of u door wilt gaan met uw aankoop tegen de juiste prijs. Als u bevestigt dat u door wilt gaan, vormt uw bevestiging een nieuwe bestelling voor ons. Houd er rekening mee dat de verkoop pas is afgerond als we de goederen vanuit ons magazijn hebben verzonden en u een verzendbevestiging per e-mail hebben gestuurd.

Artikel 29 – De prijzen op onze website

Zijn inclusief btw in de EU en het Verenigd Koninkrijk. Getoonde prijzen zijn exclusief bezorgkosten, hoewel alle bestellingen van meer dan € 150 / $ 175 / £ 150 in aanmerking komen voor gratis standaard verzending. Als uw bestelling niet in aanmerking komt voor gratis standaard verzending, of als u ervoor kiest om te betalen voor exprespost (UPS, DHL), worden de bezorgkosten aan u getoond en door u bevestigd tijdens het plaatsen van de bestelling.

Levertijden

We zullen de goederen zo snel mogelijk naar u verzenden nadat u uw bestelling heeft geplaatst, normaal gesproken binnen 2 werkdagen, behalve in het geval van vooraf bestelde goederen die een langere doorlooptijd hebben voor verzending, zoals aangegeven op het moment van bestellen. We verzenden geen goederen in het weekend of op feestdagen. Als we de goederen niet binnen die tijd kunnen verzenden, zullen we u zo snel mogelijk een e-mail sturen om u hiervan op de hoogte te stellen en u een geschatte leverdatum te geven. Als u niet tevreden bent met de geschatte leverdatum, kunt u uw bestelling annuleren en ontvangt u een volledige terugbetaling.

We zullen altijd proberen uw goederen te leveren binnen de termijnen die op onze website worden getoond, maar zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering die buiten onze controle liggen. Alle opgegeven levertijden hebben betrekking op normale werkdagen en zijn exclusief feestdagen. We nemen contact met u op als uw levering wordt vertraagd om redenen die buiten onze macht liggen, en als u dat wilt, kunt u uw bestelling annuleren en een terugbetaling ontvangen voor de artikelen die u nog niet heeft ontvangen.

In Europa verzenden we goederen met DPD en DHL. In de VS en alle andere internationale bestemmingen verzenden we goederen met DHL.
U bent verantwoordelijk voor de goederen zodra deze bij u zijn afgeleverd. Als een pakket beschadigd is, dient u dit de volgende werkdag na levering uiterlijk 17.00 uur aan ons door te geven – als bedrijf kunt u de e-mail sturen naar info@dutchgirlsonwheels.nl en als consument naar info@dutchgirlsonwheels.nl met vermelding van uw opdrachtnummer of ordernummer.

Artikel 30 – Douanekosten

U hoeft geen invoerrechten te betalen als u zich in de EU bevindt. We verzenden bestellingen naar de Noorwegen, VS, Canada, Japan en Zwitserland met eventuele invoerrechten die door ons zijn betaald, dus u hoeft geen extra kosten te betalen voordat u uw artikel ontvangt.
Voor andere wereldwijde bestemmingen kan uw lokale douane-instantie invoerrechten en inklaringskosten in rekening brengen. Door uw bestelling te plaatsen, erkent u dat het uw verantwoordelijkheid is om deze kosten aan de vervoerder te betalen voordat uw pakket bij u kan worden afgeleverd.
Als u een artikel aan ons retourneert voor terugbetaling, zullen wij het bedrag dat u aan ons heeft betaald terugbetalen, maar niet de douanekosten die u aan de vervoerder of uw lokale douaneautoriteit hebt betaald.

Artikel 31 – Retourneren en annuleren van goederen

We willen dat u tevreden bent met uw aankoop bij ons. Als u op wat voor manier dan ook niet tevreden bent met de goederen kunt u ons als consument en bedrijf een e-mail sturen naar info@dutchgirlsonwheels.nl met vermelding van uw bestelling nummer of ordernummer.

Niets in deze handelsvoorwaarden is bedoeld om uw wettelijke rechten te beïnvloeden.

Deze rechten omvatten:

dat alle door ons geleverde goederen geschikt zijn/is voor het beoogde doel en van voldoende kwaliteit zijn en voldoen aan de gegeven beschrijving. Als goederen defect zijn u het recht heeft het recht om binnen een bepaalde periode te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen.

Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw goederen, bieden wij u, naast uw wettelijke rechten, het recht om uw bestelling te annuleren, de goederen naar ons te retourneren en een volledige terugbetaling te ontvangen via uw oorspronkelijke betalingsmethode. Mits u de goederen nog niet heeft gebruikt, gedragen, gewassen of op een andere manier heeft beschadigd of gewijzigd, en u de goederen binnen 30 dagen na de bevestigde leverdatum aan ons retourneert in dezelfde staat waarin u ze heeft ontvangen.

U bent wettelijk verplicht om redelijkerwijs voor de goederen te zorgen terwijl ze in uw bezit zijn.

Als u besluit de goederen te retourneren, dient u ons een e-mail te sturen naar info@dutchgirlsonwheels.nl om het retourproces te starten. We zullen u een vooraf betaald verzendetiket bezorgen om de items naar ons terug te sturen en een retourformulier dat u in het pakket kunt opnemen. U moet de items opnieuw inpakken in de originele verpakking om deze tijdens het transport te beschermen.

Alle restituties onder ons 30 dagen retourbeleid zullen binnen 5 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen worden gedaan. We kunnen alleen restituties geven op de betaalkaart of betaalmethode waarmee u oorspronkelijk hebt betaald, of aan PayPal als u die heeft gebruikt voor uw oorspronkelijke betaling. Als u een artikel aan ons retourneert voor terugbetaling, zullen wij het bedrag dat u aan ons heeft betaald terugbetalen, maar niet de douanekosten die u aan de vervoerder of uw lokale douaneautoriteit hebt betaald.

Restitutie is niet mogelijk voor kortingscodes die uw vanuit onze marketing heeft mogen ontvangen. Uw recht op retour en annulering, zoals hierboven uitgelegd, doet geen afbreuk aan uw lokale wettelijke annuleringsrecht.

Artikel 32 – Defecte producten retourneren

Al onze goederen worden geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen, maar fabricagefouten kunnen nog wel eens voorkomen. Mochten uw goederen defect zijn of objectief niet voldoen aan de omschrijving op de website, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via klantenservice@soulridemtb.nl zodat we dit voor u in orde kunnen maken.

Als u binnen zes maanden na het plaatsen van uw bestelling contact met ons opneemt, kunt u kiezen uit de volgende opties: een vervangend artikel (indien op voorraad); een ruil voor een ander item of items met dezelfde waarde of een kortingscode voor het bedrag dat u voor het defecte artikel hebt betaald.; of een terugbetaling.

Wanneer we een terugbetaling, omruiling of een kortingscode geven vanwege een defect artikel, dekt dit de waarde van uw bestelling voor die goederen, inclusief eventuele bezorgkosten die u aan ons hebt betaald (tenzij u andere items hebt behouden die tegelijkertijd zijn betaald) . Schade door langdurig of overmatig gebruik wordt niet als fabricagefout beschouwd.

Uw annuleringsrechten
U als klant heet het recht om bestellingen voor online gekochte goederen te annuleren gedurende de periode van 14 werkdagen, te beginnen met de dag na de dag waarop u de goederen heeft ontvangen, en om een terugbetaling te ontvangen. Klanten buiten de EU hebben 14 dagen de tijd om bestellingen onder deze rechten te annuleren. Als u een beroep wilt doen op uw wettelijke rechten, bent u verplicht om de kosten voor het retourneren van de geannuleerde artikelen aan ons te betalen.

Alle restituties vinden plaats binnen 30 dagen na kennisgeving van annulering. Als u de bestelling om welke reden dan ook beëindigt nadat de goederen naar u zijn verzonden of u ze heeft ontvangen, moet u deze aan ons retourneren volgens de bovenstaande retourinstructies. Als u uw rechten uitoefent, moet u de goederen binnen 14 dagen nadat u ons heeft laten weten dat u het contract wilt beëindigen, opsturen.

Artikel 33 – Ruilen

Stuur een e-mail als consument naar info@dutchgirlsonwheels.nl met vermelding van uw Bestelling nummer of ordernummer als je je bestelling wilt ruilen. We zullen binnen 2 werkdagen reageren om te bevestigen of we uw nieuwe bestelling nog beschikbaar is. We hebben een beperkte voorraad beschikbaar, dus helaas kunnen we niet garanderen dat u uw goederen kunt ruilen voor het gewenste artikel.

Als we het artikel beschikbaar hebben, volg dan de bovenstaande procedure om de goederen naar ons terug te sturen. Zodra we de geretourneerde goederen hebben ontvangen, sturen we u gekozen artikel gratis op. Als we het artikel niet meer beschikbaar is, moet u de goederen retourneren zoals hierboven uiteengezet en zullen we een terugbetaling uitvoeren in overeenstemming met de hierboven uiteengezette voorwaarden.

Artikel 34 – Beperkingen van onze aansprakelijkheid jegens u

Niets in deze handelsvoorwaarden zal uw wettelijke rechten beperken of onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken: voor fraude, frauduleuze voorstelling van zaken of onze grove nalatigheid of de grove nalatigheid van onze werknemers, voor elke kwestie waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen.

Behoudens annulering, en tenzij verboden door uw lokale wettelijke wetgeving, zullen deze handelsvoorwaarden niet:

 1. Ons verantwoordelijk maken voor enige schade of verlies veroorzaakt aan u wanneer dergelijke schade of verlies redelijkerwijs niet te voorzien is voor u en ons wanneer u akkoord gaat met deze handelsvoorwaarden, inclusief wanneer de schade of verlies het gevolg is van onze schending van deze algemene voorwaarden van de handel
  ons verantwoordelijk maken voor enige schade of verlies veroorzaakt aan u wanneer u deze handelsvoorwaarden niet als consument aangaat (zoals gedefinieerd in uw lokale wettelijke wetgeving).
 2. Onze totale aansprakelijkheid jegens u voor enig verlies of enige schade die ontstaat in verband met deze handelsvoorwaarden is met betrekking tot elke claim beperkt tot de offerteprijs of aankoopprijs van uw bestelling of bestellingen.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen onder deze handelsvoorwaarden als de vertraging of mislukking het gevolg is van een gebeurtenis die buiten onze controle ligt. Dergelijke gebeurtenissen omvatten, zonder beperking, het falen van de infrastructuur, pandemie, overheidsingrijpen, oorlogen, burgerlijke onrust, kaping, brand, overstroming, ongeval, storm, stakingen, uitsluitingen, terroristische aanslagen of industriële acties die ons of onze leveranciers treffen.

Artikel 35 – Elektronische communicatie

Door deze website te gebruiken, accepteert u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch zal verlopen. We zullen per e-mail contact met u opnemen of u informatie verstrekken door mededelingen op deze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in om berichten van ons elektronisch te ontvangen (naar het meest recente e-mailadres dat u ons hebt verstrekt) en gaat u ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie geschiedt schriftelijk.

Artikel 36 – Algemeen

Als een van deze handelsvoorwaarden op grond van de wet als onwettig, ongeldig of anderszins niet- afdwingbaar wordt beschouwd, zal deze, voor zover en binnen het rechtsgebied waarin die term illegaal, ongeldig of niet-afdwingbaar is, worden gescheiden en verwijderd uit deze voorwaarden en de overige handelsvoorwaarden blijven bestaan, blijven volledig van kracht en blijven bindend en afdwingbaar.

Als u deze Algemene Handelsvoorwaarden schendt en wij geen actie ondernemen, hebben wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u deze Algemene Voorwaarden schendt.

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht

Zowel u als Dutchgirls on Wheels stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.